سلام (سامانه لاگ بوک الکترونیک و متمرکز)

اولین سیستم لاگ بوک متمرکز

کلیه دپارتمانهای آموزشی زیر مجموعه تحت یک سیستم یکپارچه و کارآمد مدیریتی و گزارش گیری قرار می گیرند و بر اساس سطح دسترسی مجموعه به اجزای مختلف سیستم دسترسی خواهند داشت. یکی از مزایای این سیستم امکان گرفتن گزارش های مرکزی جهت تایید فعالیت های دانشجویان بوده و نیازی به به همراه داشتن نسخه کاغذی لاگ بوک نیست. همچنین تعداد بی نهایت زیر مجموعه (دانشگاه، دانشکده و گروه آموزشی) قابلیت اضافه شدن به سیستم را دارند.

حداکثر انعطاف پذیری سیستم جهت تعریف فعالیتهای جدید و تغییر در فعالیتهای سیستم

با استفاده سیستم بسیار جالب و کارآمد فرم ساز سامانه هر دپارتمان آموزشی قادر به تغییر در اجزای فرمها و ایجاد فرمهای جدید خواهد بود. تغییرات فقط در همان دپارتمان اعمال شده و هر دپارتمان آموزشی مستقل از دپارتمانهای دیگر می باشد.