• نرم افزار آنالیز آزمون

فیلم دمو نرم افزار آنالیز آزمون

نرم افزار آنالیز آزمون

تحلیل آزمون و سئوالات آن و تفسیر نتایج این تحلیل می تواند در ارزیابی، بازبینی، بهبود کیفیت و دقت گزینه های آزمون و خود آزمون تاثیر زیادی داشته باشد. لذا اکثر دانشگاه ها که آزمون های چند گزینه ای برگزار می کنند ضرورت تحلیل نتایج آزمون را همانند تصیح اوراق آزمون ضروری می دانند.

نرم افزار آنالیز آزمون شرکت یگانه علاوه براستخراج نمره و رتبه شرکت کنندگان در آزمون، تحلیل سئوالات، گزینه ها و آزمون را به صورت اطلاعات آماری به دست می دهد. درجه دشواری و افتراق هر سئوال، گزینه های انحرافی یا بی تاثیر،سئوالات بیار ساده یا دشوار، واریانس، میانگین میانه نمرات و درجه پایایی آزمون از جمله خروجی های این نرم افزار می باشد. دراین نرم افزار نیز همچنین می توان روند پیشرفت داوطلبان، تحلیل اطلاعات مدرسان به لحاظ تدریس یا طراح بررسی کرد.

نرم افزار بایگانی و آرشیو اسناد

قابلیت ها و امكانات عمومی سیستم

1- فراخوانی فایل های متنی

 • امکان فراخوانی هر نوع فایل Text از دستگاه های مارک ریدر و انواع اسكنر
 • امکان تنظیم کاراکتر های شماره دانشجویی شماره رشته، ورودی، کد درس، کد گروه درس در فایل متنی
 • امکان لحاظ اولین خط فایل متنی ورودی به عنوان کلید سئوالات
 • امکان Import اطلاعات دانشجو و درس از فایل های متنی (تولید شده توسط نرم افزار مدیریت آموزش)

2- تعریف آزمون

1-2- تعریف اولیه آزمون

 • عنوان، تاریخ برگزاری، دانشكده یا رشته
 • تعداد گزینه های سئوالات
 • نوع آزمون ( رقابتی، ارتقا)
 • تعیین امتیاز های ذیل در آزمون :
  • پاسخ های درست
  • پاسخ های نادرست
  • بدون پاسخ
  • مخدوش

2-2- تعریف مشخصه های تکمیلی آزمون

 • اختصاص گروهی از سئوالات به یک درس
 • مشخص کردن طراح هر سئوال
 • اعمال ضریب برای هر درس در آزمون برای محاسبه نمره و رتبه کل دانشجو
 • گروه بندی دانشجویان در گروه های درسی مختلف
 • قابلیت حذف سئوالات از محاسبه نمره و امتیاز دانشجویان و یا آنالیز سئوالات
 • امکان تعریف دو گزینه صحیح برای یک سئوال(در صورت اشتباه طراح)
 • محاسبه حد نصاب قبولی

3- تصحیح پاسخنامه ها

 • بدست آوردن نمره و رتبه هر دانشجو در یک آزمون یا در یک درس
 • تولید لیست نمره و امتیاز به تفکیک آزمون یا درس
 • تهیه پاسخنامه (پاسخهای داده شده به سئوالات) هر دانشجو در یک آزمون
 • تولید کارنامه دانشجو در محدوده بازه زمانی( مثلا: یک نیم سال)

4- آنالیز نتایج آزمون

آنالیز سئوالات و آزمون و بدست آوردن نتایج ذیل:

1-4- آزمون

 • کمترین نمره
 • بیشترین نمره
 • میانگین نمرات
 • انحراف معیار نمرات
 • خطای معیار اندازه گیری
 • ضریب همبستگی کودر – ریکاردسون
 • تعداد سئوالات با درجات دشواری :
  • ساده
  • متوسط
  • دشوار
  • خیلی دشوار
  • فوق العاده دشوار
 • میانگین ضریب دشواری
 • تعداد سئوالات با درجات افتراق :
  • خوب
  • متوسط
  • ضعیف
  • منفی
 • تعداد سئوالات با تعداد گزینه های قوی :
  • چهار گزینه ای
  • سه گزینه ای
  • دو گزینه ای
  • نسبت گزینه های قوی به کل

2-4- سئوال

 • تعداد پاسخ داده شده
 • ضریب دشواری
 • درجه دشواری
 • ضریب افتراق
 • قدرت افتراق
 • تعداد انتخاب هر گزینه در سه گروه ضعیف،متوسط، قوی و در کل

3-4- آنالیز های تفکیک شده

 • قابلیت آنالیز نمرات و سئوالات با محدود کردن سئوالات به یک درس
 • قابلیت آنالیز نمرات و سئوالات با محدود کردن سئوالات به یک طراح سئوال
 • قابلیت آنالیز نمرات و سئوالات برای دانشجویان مربوط به یک مدرس
 • قابلیت آنالیز نمرات و سئوالات برای دانشجویان یک کلاس
 • قابلیت آنالیز نمرات و سئوالات با انتخاب دلخواه سئوالات و دانشجویان
 • تحلیل های مقایسه ای کارنامه دانشجو در یک درس، در یک آزمون، در کل
 • تحلیل های مقایسه ای عملکرد مدرس با توجه به نمرات در یک آزمون یا در یک محدوده زمانی (مثلا 5 سال اخیر)
 • تحلیل های مقایسه ای عملکرد طراحان سئوال در یک آزمون یا در یک محدوده زمانی (مثلا 5 سال اخیر)
 • تحلیل پیشرفت تحصیلی دانشجو در مقایسه با ترم های گذشته

درخواست دموی نرم افزار آنالیز آزمون

درخواست دمو نرم افزار تحلیل آزمون یگانه به صورت رایگان می باشد.

درخواست دمو سیستم آزمون خود را به صورت رایگان برای ما ارسال کنید تا با شما تماس بگیریم.

مدیریت سیستم

5- گزارش گیری

 • گزارش از کلیه آزمون ها بر اساس مشخصات آزمون و فیلد های محاسبه شده
 • گزارش از سئوالات آزمون ها بر اساس مشخصات سئوال و فیلد های محاسبه شده
 • تهیه خروجی گزارش ها در Word و Excel
 • تعریف قالب های خروجی برای گزارش های مربوط به آزمون ها و سئوالات

6- مدیریت سیستم

 • تعریف کاربر
 • تعریف سطوح دسترسی
 • تغییر کلمه عبور
 • تهیه فایل پشتیبان
 • تغییر اطلاعات و تصاویر نرم افزار (تنظیمات)
 • امکان تغییر اطلاعات مرجع سیستم
 • امکان تعریف پارامتر ها محاسباتی آنالیز های موجود در نرم افزار
 • امکان تعریف قالب برای خروجی گزارش ها و تحلیل ها

حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به شرکت نرم افزاری یگانه می باشد.